Naastenparticipatie

Samen met naasten wordt gekeken hoe zij meer en beter betrokken kunnen worden bij het leven van hun dierbare die of thuis of in een van onze verpleeghuizen gebruik maakt van onze zorg en ondersteuning. Om dat contact met de directbetrokkenen nog beter te waarborgen en te vergemakkelijken worden onder andere digitale hulpmiddelen ingezet. Een voorbeeld is het cliëntenportaal.

Zorggroep Elde vindt het belangrijk dat de cliënt bij ons zijn/haar leven kan voortzetten zoals de cliënt dat gewend is.  Onder de noemer ‘Zie de cliënt’ willen we samen met naasten kijken naar manieren om de cliënt nog beter te leren kennen om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij diens wensen en behoeften. We investeren in tijd en de middelen die onze medewerkers nodig hebben om het echte gesprek met de cliënt en zijn naasten nog beter te kunnen voeren.

Verbeterplannen voor 2018

  • 2018 staat in het teken van de implementatie en het daadwerkelijk werken met de mogelijke instrumenten die we hebben geïnventariseerd in 2017. Deze instrumenten zijn het levensboek, de herinneringsdoos en het cliëntportaal. Om dit vorm te geven is een werkgroep gestart. Voor ieder instrument wordt een beschrijving opgesteld en deze worden gebundeld aangeboden aan de aandachtsvelders participatie/sterrolhouders participatie om er op locatie mee aan de slag te kunnen gaan. In het najaar van 2018 wordt een participatiemarkt georganiseerd voor cliënten, naasten, medewerkers, buurtbewoners en andere geïnteresseerden. Hier komen bepaalde thema’s aan bod, zoals in contact staan met de bewoner, het levensverhaal kennen van de bewoner, samen doen en nog veel meer. Ook worden tijdens de markt de verschillende instrumenten, die naastenparticipatie kunnen vergroten, gepresenteerd.
  • Het hebben van een digitaal platform zoals sharecare of familienet om de samenwerking met naasten te bevorderen.

Resultaten

Hieronder worden de resultaten uit de verbeterplannen op het gebied van naastenparticipatie voor 2017 beschreven.

1. Notitie naastenparticipatie

In 2017 is er een nieuwe notitie naastenparticipatie.. Lees meer

1. Notitie naastenparticipatie

In 2017 is er een nieuwe notitie naastenparticipatie opgesteld. De notitie bevat een uitwerking van wat we verstaan onder naastenparticipatie en hoe we daar binnen Zorggroep Elde meer uit willen halen. De volgende visie is ontwikkeld: De cliënt wordt ondersteund in het voortzetten van het leven zoals hij/zij dat gewend is. Wij nemen de ondersteuning en zorg niet zomaar over, maar faciliteren. Wij stimuleren de cliënt (en zijn naasten) actief te blijven in het netwerk waarin hij/zij altijd heeft geleefd. Bij naastenparticipatie gaat het om het voortzetten van betekenisvolle relaties van de cliënt met zijn informele netwerk en het samenspel tussen cliënt, naaste en professional. Lees minder

2. Cliëntportaal

Het cliëntportaal is op iedere locatie geïmplementeerd. Het.. Lees meer

2. Cliëntportaal

Het cliëntportaal is op iedere locatie geïmplementeerd. Het cliëntportaal wordt nog verder door ontwikkeld. Het doel van het cliëntportaal is de cliënt en naaste op een toegankelijke en veilige manier zorginhoudelijke gegevens in te laten zien. De laagdrempelige toegang voor cliënten en naasten tot zorggegevens vergroot de betrokkenheid bij de zorgverlening en verbetert zo de kwaliteit van de zorg. Voor cliënten of naasten die niet beschikken over digitale hulpmiddelen, worden op maat afspraken gemaakt. Lees minder

3. Pilot sharecare

Op twee afdelingen van Zorggroep Elde heeft.. Lees meer

3. Pilot sharecare

Op twee afdelingen van Zorggroep Elde heeft een pilot heeft gelopen om sharecare te testen. Uit de evaluatie is o.a. naar voren gekomen dat sharecare zeker iets te bieden heeft voor onze organisatie, maar dat de applicaties beperkingen kent. Familie waardeert de foto’s en de verhalen die geplaatst worden. Een digitaal platform om samen te werken met familie is wenselijk. Daarom wordt nu door de activiteitenbegeleiders een andere applicatie getest, namelijk familienet. Familienet en sharecare worden vervolgens naast elkaar gezet en zal er voor ZGE een advies volgen. Lees minder

4. Instrumenten

We hebben een aantal instrumenten ingezet, zoals het.. Lees meer

4. Instrumenten

We hebben een aantal instrumenten ingezet, zoals het levensboek en de herinneringsdoos. Het levensboek en de herinneringsdoos kunnen dienen als:

  • stimulans voor het ophalen van herinneringen met bewoners;
  • communicatiemiddel tussen cliënt, naasten en professional;
  • aanvulling op de persoonlijke geschiedenis, zoals beschreven in het zorgleefplan door gebruik (foto) materiaal.
Lees minder