Toezicht op zorg

Toezicht op zorg

Extern toezicht 2018

Extern toezicht komt in actie als de Raad van Toezicht als de interne toezichthouder, de medezeggenschapsraden (ondernemingsraad en cliëntenraad) en externe stakeholders geen verandering kunnen of willen bewerkstelligen. Er zijn drie publieke toezichthouders met elk een verschillend aandachtsgebied:

Elke zorgorganisatie moet kwalitatief goede, veilige, betaalbare en toegankelijke zorg leveren. Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft hiervoor een beleidskader opgesteld ‘Goede zorg vraagt om goed bestuur’ (2016). Ook de IGZ en NZa hebben een kader opgesteld over toezicht op goed bestuur. Zorggroep Elde hanteert deze kaders bij het uitvoeren van haar werkzaamheden.

Waarborgfonds voor de zorgsector (WFZ)
Het WFZ (http://www.wfz.nl/) verstrekt garanties op leningen van zorgaanbieders. Door de garantieverlening neemt WFZ de risico’s op verstrekte leningen over, indien de zorgorganisatie niet meer aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen. De WFZ beschikt over een reglement van deelneming, hieraan moet elke zorgaanbieder voldoen om deel te kunnen nemen.
Zorggroep Elde heeft beschikking over een WFZ-garantie.

College sanering
Het college sanering (http://www.collegesanering.nl/) verleent goedkeuring wanneer een zorgorganisatie onroerende zaken wilt verkopen. Zorggroep Elde meldt tijdig een voorgenomen verkoop waarna het college sanering toezicht houdt op het proces en de prijzen.