Medicatieveiligheid

Bij Zorggroep Elde doen wij er alles aan de medicatieveiligheid te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Het uiteindelijke doel is dat u het juiste medicijn, op de juiste tijd, in de juiste hoeveelheid en dosering en op de juiste wijze krijgt toegediend. Zorggroep Elde werkt volgens de landelijke richtlijnen veilige principes in de medicatieketen. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met onder andere de apotheker,specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen. De verzorging komt dagelijks de medicatie aan u verstrekken, tenzij u de medicatie zelf beheert. Hierover maken we met u een afspraak.

Hoe wij zorgen voor veilig(er) medicatiegebruik?

Medicatie die u langdurig gebruikt (tabletten en capsules) wordt verpakt in een medicijnrol. Deze rol wordt wekelijks door de apotheek geleverd. Medicatie die niet in de rol kan worden verpakt (bijvoorbeeld halve tabletten, poeders, drankjes, zalfjes) wordt apart door de apotheek geleverd. Het tussentijds wijzigen in medicatie brengt risico´s met zich mee. Om deze risico´s te beperken voert Zorggroep Elde alleen bij dringende noodzaak een wijziging in medicatie direct door. In het andere geval wordt de wijziging doorgevoerd in de eerstvolgende week wanneer de medicijnrol opnieuw wordt verstrekt. Bij risicovolle medicatie (bijvoorbeeld opiaten en insuline) die niet op de rol zit, vindt altijd een dubbele controle plaats door zorgmedewerkers.

Om te zorgen dat u niet onnodig medicatie slikt en om te checken of alle medicatie goed op elkaar is afgestemd, vindt minimaal één keer per jaar een medicatiereview met de arts en apotheker plaats.

Psychofarmaca

Psychofarmaca zijn behoren tot de categorie van geneesmiddelen die inwerken op het psychisch welbevinden. Zorggroep Elde gaat bewust om met het voorschrijven en geven van psychofarmaca en zet zich in om het gebruik ervan zoveel mogelijk te beperken. In het overleg specialisten ouderengeneeskunde/verpleegkundig specialisten wordt twee maal per jaar het psychofarmacagebruik besproken, per medicatiegroep, per afdeling en per cliënt en worden waar nodig acties ondernomen. Ook de geneesmiddelencommissie kijkt voortdurend naar verbetermogelijkheden.

Verbeterplannen voor 2018

  • In plaats van het schriftelijk aftekenen van gegeven medicatie, willen we voor  01-01-2019 overgaan op een digitaal afteken registratie. Dit kan zorgen voor minder medicatiefouten aangezien er dan altijd een recente toedienlijst aanwezig is. Daarnaast kan makkelijk gecheckt worden of een bewoner de medicatie heeft gekregen. Het levert wellicht ook tijd op omdat we efficiënter kunnen werken. In 2018 worden hiervoor de voorbereidingen getroffen, o.a. door middel van het draaien van een pilot.
  • De procedure voor het gebruik van zalven en crèmes gaan we onder de aandacht brengen. Met name het voorschrijven, de bewaarcondities en het retourneren. In de praktijk blijkt namelijk dat zalftubes en crèmes bij bewoners op de kamer (blijven) liggen, met alle risico’s van dien. Zoals het niet voldoen aan bewaarcondities of het verlopen van de houdbaarheidsdatum.

Resultaten 2017

Hieronder worden de resultaten uit de verbeterplannen op het gebied van medicatieveiligheid voor 2017 beschreven.

1. Procedure tussentijdse wijziging in de medicijnrol

De apotheker is verantwoordelijk voor de inhoud van.. Lees meer

1. Procedure tussentijdse wijziging in de medicijnrol

De apotheker is verantwoordelijk voor de inhoud van de medicijnrol. Wanneer er een tussentijdse wijziging in de medicijnrol moet plaatsvinden, wordt dit bij medicijnrollen die nog niet geleverd zijn nog in de apotheek verwerkt. Bij tussentijdse wijzigingen in een medicijnrol die al op de afdeling is, is de apotheker echter niet in staat de medicijnrol zelf te wijzigen. Redenen hiervoor zijn: de grote geografische afstand tussen de apotheek en de zorglocatie, tijdsgebrek en de rol kan tussen twee toedientijdstippen slechts kortdurend gemist worden op de afdeling. Daarom worden deze wijzigingen op de afdeling uitgevoerd volgens een vastgestelde werkwijze. Lees minder

2. Maandelijks bestellen i.p.v. 14 dagen bestellen

De medicatie die niet in de medicijnrollen verpakt.. Lees meer

2. Maandelijks bestellen i.p.v. 14 dagen bestellen

De medicatie die niet in de medicijnrollen verpakt wordt, werd per 14 dagen besteld en door de apotheek geleverd. Om de werklast voor zowel de apotheek als op de afdeling te verminderen heeft een pilot op een locatie gelopen waar de medicatie die niet in de medicijnrol verpakt wordt maandelijks besteld werd. De pilot was een succes voor zowel de apotheek als de zorglocatie en daarom is besloten dat alle locaties van Zorggroep Elde overgaan op een maandelijkse bestelling voor deze geneesmiddelen. Lees minder

3. Nieuw handboek farmaceutische zorg

Samen met de leverancier van geneesmiddelen.. Lees meer

3. Nieuw handboek farmaceutische zorg

Samen met de leverancier van geneesmiddelen en vier andere zorgorganisaties is een nieuw handboek farmaceutische zorg tot stand gekomen, gebaseerd op de Veilige Principes in de Medicatieketen. Met de betrokken organisaties zijn de processen op elkaar afgestemd en dit heeft geleid tot eenduidige procedures en werkwijze. Dit biedt voordelen voor zowel apotheek als zorgorganisaties. Lees minder

4. Nieuwe werkwijze beheer werkvoorraad

In het afgelopen jaar is het beheer van de werkvoorraad.. Lees meer

4. Nieuwe werkwijze beheer werkvoorraad

In het afgelopen jaar is het beheer van de werkvoorraad van medicatie niet helemaal goed verlopen, o.a. vanwege een onduidelijkheid in taken van de apotheek en verantwoordelijke van de locatie. Er is een nieuwe werkwijze afgesproken, waardoor er nu meer duidelijkheid is wie waar voor verantwoordelijk is. Lees minder

5. Psychofarmaca

Uit de tweejaarlijkse bespreking gebruik psychofarmaca.. Lees meer

5. Psychofarmaca

Uit de tweejaarlijkse bespreking gebruik psychofarmaca is gebleken dat Zorggroep Elde op vrijwel alle medicatiegroepen een lager verbruik zien dan het landelijk gemiddelde. Binnen ZGE wordt een eenduidig voorschrijfbeleid gehanteerd; er is geen sprake van een voorkeursbeleid voor bepaalde medicijnen bij de artsen. Lees minder