Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt dit document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en van elkaar te leren. Het Kwaliteitskader vormt tevens de basis voor extern toezicht en voor inkoop en contractering van zorg.

Samen leren en verbeteren

De ondertitel van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is: samen leren en verbeteren. De mens, de cliënt, is altijd het vertrekpunt. Werken aan goede verpleeghuiszorg betekent dan ook met cliënten, familie en met andere zorgprofessionals in gesprek gaan en blijven over wat goede zorg voor hen betekent en hoe we dat samen kunnen bereiken. Voorop staat dat we werken aan veilige zorg met respect voor ieders waarden, wensen en behoeften.
Het kwaliteitskader stimuleert organisaties en medewerkers om werkprocessen te verbeteren en slimme oplossingen te bedenken om een zo goed mogelijke kwaliteit te realiseren. We moeten daarbij niet alleen naar cijfers kijken. Cijfers alleen zeggen niet zoveel. Kwaliteit ontstaat pas als je steeds terugkijkt of je het goede hebt gedaan, daarvan leert en vervolgens verbeteracties onderneemt. Het kwaliteitskader is ingedeeld in 8 thema’s: persoonsgerichte zorg- en ondersteuning, wonen en welzijn, veiligheid, leren en verbeteren van kwaliteit, leiderschap, governance en management, personeelssamenstelling, gebruik van hulpbronnen en gebruik van informatie.

De manier waarop Zorggroep Elde werkt aan kwaliteit wordt ook (doorlopend) vastgelegd in een kwaliteitsplan en het kwaliteitsvenster.