Leren en ontwikkelen is continu proces

Formeel en informeel leren

Medewerkers van Zorggroep Elde krijgen de kans krijgen om zich te ontwikkelen vanuit de eigen functie en binnen de eigen werkomgeving. Ontwikkelen betekent bij ons ook een oriëntatie op ambitie, loopbaan en aanwezig talent. We maken daarbij onderscheid tussen formeel en informeel leren.

 • Formeel leren omvat het leren dat georganiseerd en doelgericht plaatsvindt. Bijvoorbeeld een opleiding, training of e-learning.
 • Informeel leren ontstaat vanuit de lerende zelf, het vindt spontaan en vanaf de werkvloer plaats. Voorbeelden van informeel leren zijn leren van een ervaren collega en leren door het uitvoeren van een bepaalde taak. Zorggroep Elde wil dat de kennis en wijsheid uit het informeel leren ook geborgd wordt als een belangrijke bron van deskundigheid.

Leidende leerprincipes

Bij leren en ontwikkelen hanteert Zorggroep Elde vijf leidende principes. Die principes gelden voor alle medewerkers en alle leer- en ontwikkelprocessen

 • Bevorderen van de kwaliteit van leven van onze cliënten: leren in onze organisatie is gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van leven van de cliënt. Tijdens elke leeractiviteit leggen we de link met dit leidend principe en het bestaansrecht van de organisatie
 • Leren binnen de concrete werksituatie: leren gebeurt vooral en bij voorkeur binnen de concrete werksituatie van de medewerkers. De werkomgeving is tevens leeromgeving. Beter handelen in de dagelijkse praktijk is de spil van het leren
 • Ontsluiten en benutten van al aanwezige kennis en kunde: we willen optimaal gebruik maken van de kennis en kunde van medewerkers en daarmee ook van de aanwezige talenten. Alle vormen van leren worden ingezet om te komen tot leren op maat. Leren in teamverband is een belangrijke bron van kennis en kunde
 • Reflectie op eigen handelen: reflectie is voor leren en ontwikkelen onontbeerlijk. Binnen onze leerprocessen besteden we expliciet en methodisch aandacht aan reflectie op ons eigen denken en handelen
 • Leren vanuit eigen verantwoordelijkheid: ons leren is een continu proces waarbij het innemen van een lerende houding een absolute voorwaarde is. Van medewerkers verwachten we dat zij zelfsturend en zelf verantwoordelijk zijn voor het eigen leren

Leermanagement systeem

Zorggroep Elde gaat gebruik maken van een leermanagementsysteem. Doel is om in de organisatie het implementatieproces rondom leren & ontwikkelen, gekoppeld aan het leer- en ontwikkelbeleid  optimaal te ondersteunen. Het leermanagementsysteem beheert, administreert en faciliteert alles omtrent onze leer- en ontwikkelactiviteiten. Het biedt daarmee niet alleen  een platform voor het ontwerpen, maken en invoeren van leerinhoud, maar kan ook vorderingen registreren, voorzien in online communicatiemogelijkheden over de leerinhoud en leer- interventies en ondersteunen van online kennisdelen. Daarnaast ondersteunt het LMS het samen werken en samen leren.
In 2017 heeft Zorggroep Elde een inventarisatie plaatsgevonden wat de wensen en eisen  met betrekking tot de aanschaf en inrichting van een LMS. Alle geledingen en belanghebbenden binnen Zorggroep Elde zijn in dit proces meegenomen.
in 2018 gaat een oriëntatie plaatsvinden, middels bezoeken aan collega-instellingen en presentaties. Vandaar uit zal er een definitief Pakket van Eisen worden opgesteld en zal er een selectie- en inkoopproces zal worden opgesteld.

Hoe werken de leidende principes in de praktijk?

 • Op verzoek van medewerkers zijn de wisselweken geïntroduceerd. Het idee daarachter was dat medewerkers een kijkje in de keuken konden nemen op een andere locatie of in een ander team. In de praktijk blijkt echter dat er maar weinig medewerkers zijn geweest die hiervan gebruikt hebben gemaakt. Om die reden is gestopt met de wisselweken. Medewerkers die mee willen lopen op een andere locatie nodigen wij daar nog steeds van harte toe uit, faciliteren we graag om kennis te nemen van een andere locatie/een ander team.
 • We zetten onze eigen miMakkers (contactclowns) in voor een training ‘Afstemmen in contact’. In deze training maken deelnemers kennis met de facetten van de miMakkusmethode. Dit door te oefenen en te ervaren. Deelnemers leren hoe zij verwachtingen en oordelen los kunnen laten en hoe ze bewust met rust en respect contact kunnen maken met de bewoner.
 • We zetten interne BHV instructeurs in voor het praktijkgedeelte van de BHV-training.
 • Drie verpleegkundigen hebben een train de trainer gevolgd en verzorgen de BIG-instructie. Deze instructie bieden we aan, zodat medewerkers zich goed kunnen voorbereiden op de BIG-toetsing.
 • Cliëntondersteuners die bij ons komen werken bieden we een inwerktraject van twee weken aan met praktijkopdrachten op de werkvloer.