Zorggroep Elde breed

Doel:

 • Versterken duurzame en gezonde vitaliteit medewerkers over de volle breedte, waardoor balans in het werk en balans werk / privé toeneemt
 • Aansluiten bij talenten / competenties van medewerkers, zodat zij (nog) meer plezier in hun werk ervaren
 • Beperken van personele uitstroom
 • Minimaal een rapportcijfer 8 scoren ten aanzien van werkplezier bij tevredenheidsonderzoek
 • Beperken ziekteverzuim tot minimaal 1% onder het landelijk gemiddelde verzuimcijfer

Aanpak:

Diverse projecten, waaronder

 • Aantrekken iemand met inhoudelijke deskundigheid op het gebied van werkplezier / werkgeluk
 • Onboarden nieuwe medewerkers digitaliseren
 • Organiseren van medewerkersbijeenkomsten
 • Ontwikkelen beleid talentontwikkeling en behoud van talent
 • Ontwikkelen beleid t.a.v. vitaliteit en de balans werk / privé (organisatiecultuur en -structuur)
 • Sterk in je werk, ‘Marieke Werkt’
 • Herinrichten Arbo, preventiestructuur en RIE
 • Preventie fysieke belasting
 • Nieuwe processen Argo Advies bestendigen waaronder het verzuimbeleid

Voortgang

December 2018:

 • Overdracht voormalige werkgroep heeft plaatsgevonden.
 • Externe inhoudelijk deskundige is nog niet aangetrokken.
 • Onboarden digitaliseren: proces loopt.
 • Werkgroep (ZGE intern) is samengesteld. Wordt operationeel vanaf januari 2019. Samenstelling vanuit diverse geledingen.
 • Externe adviseur werkdruk(beleving) is van start gegaan.

Cluster 2 en 3

Cliënten en medewerkers hebben behoefte aan een meer zichtbare leiding. Hiertoe wordt de organisatiestructuur aangepast.

Implementatie herstructurering van leidinggevend kader start begin 2019.


Locatiespecifiek

Wereldhuis: verder vormgeven aan droomteams

 

Zorggroep Elde breed

Doel:

Zorgen voor een adequate personele bezetting en acties ondernemen en/of voorbereiden waardoor Zorggroep Elde ook in de toekomst kan voldoen aan de eisen vanuit de personeelsnorm (Kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging) en vanuit de eigen behoefte aan medewerkers om verantwoorde zorg te kunnen blijven leveren.

 • Subdoelen (nog niet definitief):
 • Succesvolle initiatieven ontplooien voor een sterk regionaal employer brand.
 • Er is sprake van een onderscheidend arbeidsvoorwaardenpakket
 • Arbeidsmarktcampagne
 • Bouwen aan een kwalitatief en kwantitatief gewenst personeelsbestand waarmee wordt voldaan aan de eigen norm en de personeelsnorm van de kwaliteitskaders.
  • er is een actueel SPP.
  • externe arbeid: wat is onze visie op ZZP’ers.
  • visie ontwikkelen op flexpool ZGE.
 • Behoud van huidig personeel.

Aanpak:

Diverse projecten, waaronder

 • Arbeidsmarkt agenda Transvorm / Raat
 • Arbeidsmarktcommunicatie
 • Ontwikkelen nieuwe vormen van werving en selectie
 • Personeelssamenstelling voor de toekomst

Voortgang

November 2018:

 • Er is een stuurgroep gevormd. Over de structuur van het programma en de verschillende projecten daarin vindt overleg plaats.
 • Inhoud van het programmaplan moet nog gemaakt worden. Bedoeling is dat het programmaplan eerste kwartaal van 2019 klaar is.

Oktober 2018:

 • Strategische personeelsplanning is gereed.
 • Binnen Transvorm, maar ook op de landelijke arbeidsmarktagenda is ZGE bestuurlijk en inhoudelijk sterk vertegenwoordigd.