Cliëntenraad

Bij Zorggroep Elde staat voorop dat cliënten zolang mogelijk de regie behouden over hun eigen leven. Wij vinden het belangrijk dat cliënten hun mening en wensen over dat wat er om hen heen gebeurt voldoende kenbaar kunnen maken.

Lokale cliëntenraden

De inspraak van cliënten op de locaties en binnen Thuis Zorggroep Elde verloopt via lokale cliëntenraden. Voor de lokale cliëntenraden is de clusterdirecteur/directeur Thuis Zorggroep Elde het aanspreekpunt.

Centrale cliëntenraad

In de Centrale Cliëntenraad (CCR) komt een afvaardiging van lokale cliëntenraden op voor de gemeenschappelijke belangen van álle cliënten. De CCR is onafhankelijk en zelfstandig.

De taken en bevoegdheden van de lokale cliëntenraden en de CCR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. In die wet is beschreven wanneer de raad gebruik mag maken van het adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. Op deze manier hebben cliënten daadwerkelijk inspraak in vele aspecten van het beleid van Zorggroep Elde.

De Centrale Cliëntenraad overlegt 5 á 6 keer per jaar met de bestuurder over de verschillende aspecten die op dat moment spelen binnen de organisatie.. Ieder jaar is er ook gezamenlijk overleg met de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. Daarnaast komen alle lokale cliëntenraden en de CCR ook eenmaal per jaar samen.

Resultaten

In de jaren 2016 en 2017 zijn er door de Centrale Cliënten Raad de volgende onderwerpen behandeld:

  • Inzet extra middelen;
  • Verplicht stellen Verklaring Omtrent Gedrag voor een beperkte groep vrijwilligers (ongevraagd, lopend);
  • Nieuwe clusterindeling binnen Zorggroep Elde;
  • Adviezen over opgestelde visies, zoals de visie op voeding;
  • Vaststelling jaarrekeningen.