Een kompas voor ethische vragen in de zorg

Ethische commissie

Naast het bevorderen van moreel beraad brengt de ethische commissie gevraagd en ongevraagd advies uit met betrekking tot ethische vragen in de zorg. De commissie helpt medewerkers de goede keuzes te maken ten aanzien van de morele vragen die zij tegenkomen in hun werk en die nauw verbonden zijn met betekenisvolle en liefdevolle zorg.
In principe komt de commissie één keer in de zes weken bij elkaar op een steeds wisselende locatie. Vaste agendapunten zijn ethische reflectie, een casusbespreking en de ontwikkelingen binnen Zorggroep Elde.

Casussen

Nadat een casus in een overleg is besproken, wordt altijd aan de desbetreffende medewerkers een terugkoppeling gevraagd. Hierdoor weet de ethische commissie hoe zij de bespreking hebben ervaren en of ze er iets aan hebben gehad. In de figuur rechts zijn enkele quotes opgenomen van medewerkers die hebben deelgenomen aan een bespreking van de ethische commissie. 

Resultaten

In de afgelopen twee jaar zijn o.a. de volgende casussen besproken:

  • Het dilemma eigen regie van de cliënt versus het overnemen van de regie door de professional.
  • De omgang met een cliënt die verbaal erg agressief is en tegenwerkt tijdens zorgmomenten, waardoor de zorg die de cliënt nodig heeft niet kan worden verleend.
  • De omgang met een cliënt die emotioneel gedrag en claimend gedrag vertoont.
  • Een cliënt die thuis moet verblijven, terwijl het Arbo-technisch niet verantwoord is en de zorg niet gegeven kan worden die noodzakelijk is.