Deel uw klachten en ongenoegens met ons

Deel uw klachten en ongenoegens met ons

Kwaliteit en ongenoegens en klachten

Bij Zorggroep Elde zetten de medewerkers elke dag hun beste beentje voor om goede zorg te leveren. Toch gaat er ook binnen Zorggroep Elde wel eens iets mis. Indien een cliënt of diens vertegenwoordiger ergens niet tevreden over is of een klacht heeft, streven wij ernaar om dit zo snel mogelijk en in goed overleg met elkaar op te lossen. De cliënt of diens vertegenwoordiger kan zijn ontevredenheid bespreken met een medewerker, een leidinggevende of de klachtenfunctionaris van Zorggroep Elde. Voor meer informatie hierover kijk bij ongenoegens en klachten.

Cliëntvertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris

Binnen de locaties van Zorggroep Elde waren tot 1 januari 2019 cliëntvertrouwenspersonen werkzaam. De cliëntvertrouwenspersoon boden een luisterend oor, stonden klaar voor cliënten voor vragen en/of het uiten van een ongenoegen of klacht. De cliënt of diens vertegenwoordiger kan ook contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Zorggroep Elde. De klachtenfunctionaris adviseert en helpt de cliënt om de klacht op te lossen, informeert de cliënt over de klachtenregeling en helpt de cliënt indien wenselijk bij het formuleren van de klacht.

Regionale klachtencommissie en Landelijke geschillencommissie Zorg

Als een cliënt of diens vertegenwoordiger een klacht wil voorleggen aan een klachtencommissie, dan hanteren wij daarvoor een vaste werkwijze die is vastgelegd in het reglement klachtenregeling. Zorggroep Elde vormt samen met drie andere zorgorganisaties in de regio een regionale klachtencommissie. De klachtencommissie werkt geheel onafhankelijk van de vier zorgorganisaties. Mocht uw klacht na bemiddeling van de klachtenfunctionaris  niet naar uw tevredenheid zijn opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren over de stappen die u kunt nemen richting de regionale klachtencommissie of landelijke geschillencommissie.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Soms vindt een melding van een klacht/calamiteit bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) plaats. De melding van de klacht kan ingediend worden door de zorgaanbieder of de cliënt of diens vertegenwoordiger zelf.

Wat doen wij met de gegevens?

Zorggroep Elde hecht veel waarde aan het zo snel mogelijk oplossen van eventuele klachten van cliënten. Indien er een ongenoegen of klacht wordt uitgesproken, willen wij hiervan leren en preventieve maatregelen nemen. Ongenoegens en klachten worden besproken o.a. met de medewerker(s), in werkoverleggen en de centrale commissie Kwaliteit en Veiligheid van Zorggroep Elde. De verzamelende gegevens worden op hoofdlijnen ook besproken met de Centrale Cliëntenraad en de commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht.

Resultaten

Aantal ongenoegens en klachten intern gemeld
In 2017 zijn 17 ongenoegens en klachten met leidinggevenden van het verpleeghuis en thuiszorg besproken. De intentie is altijd om samen tot een bevredigende oplossing te komen voor beide partijen. D.m.v. gesprek zijn o.a. aanvullende werkafspraken gemaakt.

Aantal klachten cliëntvertrouwenspersonen
In 2017 hebben de cliëntvertrouwenspersonen geen klachten ontvangen.

Aantal klachten klachtenfunctionaris Zorggroep Elde
In 2017 zijn 2 klachten bij de klachtenfunctionaris binnengekomen. Eén klacht heeft geleid tot verbetering van de inhoud van de folder Thuiszorg en de tweede klacht heeft geleid tot vragen van de clusterdirecteur op landelijk niveau. Dit betrof het taalgebruik van het classificatiesysteem OMAHA dat gebruikt wordt binnen het cluster Thuis.

Aantal klachten Regionale Klachtencommissie
In 2017 is 1 klacht voorgelegd aan de regionale klachtencommissie. Deze klacht is nog in behandeling. Het uitgebreide jaarverslag van de regionale klachtencommissie kunt u hier lezen.

Aantal klachten Landelijke Geschillencommissie
De landelijke geschillencommissie Zorg heeft geen klachten van cliënten van Zorggroep Elde ontvangen.

Aantal meldingen aan de IGJ
In 2017 is 1 klacht voorgelegd aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Op basis van de verstrekte gegevens heeft IGJ geen diepgaand onderzoek ingesteld.