Zo hebben onze cliënten inspraak

Medezeggenschap

Bij Zorggroep Elde staat voorop dat cliënten zolang mogelijk de regie behouden over hun eigen leven. Wij vinden het belangrijk dat cliënten hun mening en wensen over dat wat er om hen heen gebeurt voldoende kenbaar kunnen maken.

In de Centrale Cliëntenraad (CCR) komt een afvaardiging van cliënten op voor de gemeenschappelijke belangen van álle cliënten.De CCR is onafhankelijk en zelfstandig.

De taken en bevoegdheden van de CCR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. In die wet is beschreven wanneer de raad gebruik mag maken van het adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. Op deze manier hebben cliënten daadwerkelijk inspraak in vele aspecten van het beleid van Zorggroep Elde.

De leden van de Centrale Cliëntenraad zijn:
Dhr. A. Brands (voorzitter) / Dorpshuis De Vlaswiek
Mw. H. Faes / Buitenhuis
Mw. T. Hazenberg / Thuiszorg
Mw. A. Heesen / Molenweide (De Braacken)
Dhr. H. Kuijten / Zorgexpertisehuis Liduina
Dhr. C. Pouls / Ontmoetingshuis De Beemden
Dhr. H. Aarts (ambtelijk ondersteuner) / stafbureau ZGE

Lokale cliëntenraden

De inspraak van cliënten op de locaties en binnen Thuiszorg Elde verloopt via lokale cliëntenraden. Voor de lokale cliëntenraden is de clusterdirecteur/directeur Thuiszorg Elde het aanspreekpunt.

Binnen Zorggroep Elde behartigt de Ondernemingsraad de belangen van zowel de medewerkers als de organisatie als het gaat om arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. De Ondernemingsraad is een afspiegeling van medewerkers van de verschillende clusters, locaties en afdelingen.

De Ondernemingsraad van Zorggroep Elde wordt betrokken bij de totstandkoming van beleid door deelname van OR-leden aan diverse voorbereidende project- en werkgroepen, met thema’s passend bij de basisprincipes van de visie op organiseren.

De Ondernemingsraad heeft het recht op initiatief en informatie overeenkomstig de Wet op de Ondernemingsraden.

De leden van de OR zijn:
Mw. L. van de Loo (voorzitter)
Mw. B. van Vlerken (vicevoorzitter)
Mw. M. van Beers (secretaris)
Mw. B. Benschop
Mw. M. Boeren – van Son
Dhr. A. Eijsvogels
Mw. K. Hoevenaars
Mw. A. Roefs
Mw. H. Rohaan
Dhr. F. Rovers
Mw. A. van de Sande
Mw. N. Kwanten (ambtelijk secretaris)