Visie op vrijheid

Zorggroep Elde richt zich primair op het realiseren van een positieve welzijns- en gezondheidssituatie voor cliënten. Onze cliënten worden zoveel als mogelijk  gestimuleerd  om eigen regie te voeren, die past binnen hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Alle cliënten hebben de vrijheid om hun eigen leven te leiden. Onze ondersteuning is erop gericht de kwaliteit van leven van cliënten te optimaliseren. Vanzelfsprekend is daarbij voor iedere cliënt afzonderlijk een passende aandacht voor veiligheid.
Het is geen toeval dat onze visie op veiligheid ook naadloos aansluit aan de visie op gezondheid.

Kernpunten in onze visie op gezondheid zijn

  • Leren omgaan met achteruitgang;
  • Behoud of versterken van eigen regie;
  • Ertoe doen, zich waardevol voelen

Visie op vrijheid

Fysieke vrijheid is geen doel op zich, maar een middel om de kwaliteit van leven en het behandelklimaat te optimaliseren. Maatwerk is van groot belang; wat voor de één geschikt is, is voor de ander ongeschikt. We gaan er vanuit dat de cliënt in principe alle vrijheid heeft om te gaan en te staan waar hij of zij zou willen. Onze visie op vrijheid luidt dan ook:
Iedere cliënt voelt zich én veilig, én geborgen én vrij binnen onze zorggroep. Het is de taak van Zorggroep Elde om de cliënt over de maximale mogelijkheden te laten beschikken. Daar waar mogelijk wordt domotica ingezet om een optimale vrijheid te realiseren.

Onvrijwillige zorg

De visie is passend binnen de Wet Zorg en Dwang en tevens passend binnen de maatschappelijke discussie.
Aan cliënten van Zorggroep Elde wordt geen onvrijwillige zorg verleend, tenzij onvrijwillige zorg de enige manier is om ernstig nadeel aan de cliënt zelf of zijn omgeving te voorkomen.
Onder ‘onvrijwillige zorg’ wordt alle zorg verstaan, waar de cliënt zich verbaal of non-verbaal tegen verzet. Ook het voorschrijven van sederende medicatie bij probleemgedrag (mits niet protocollair) wordt altijd gezien als onvrijwillige zorg, ook als de vertegenwoordiger hiermee heeft ingestemd en de cliënt zich niet verzet tegen het gebruik ervan. Eveneens iets nalaten wat de cliënt wél wil, kan voor een cliënt net zo nadelig zijn als iets doen wat de cliënt niet wil. Binnen Zorggroep Elde wordt ook ‘iets niet doen wat de cliënt wel wil’ gezien als onvrijwillige zorg.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte.