Uw rechten en plichten

Uw rechten en plichten

Uw Rechten en plichten

Als u zorg aanvraagt van (een zorgverlener van) Zorggroep Elde wordt er een geneeskundige behandelingsovereenkomst afgesloten. Wettelijk is er geregeld wat uw rechten en plichten zijn. Zorggroep Elde houdt zich aan de landelijk vastgestelde Algemene leveringsvoorwaarden. In de leveringsvoorwaarden vindt u een overzicht van uw wettelijke rechten en plichten. Dit zijn de rechten en plichten voor cliënten van 16 jaar en ouder. Voor kinderen gelden specifieke rechten.

Legitimatieplicht

Voor iedereen die voor zorg en behandeling naar een zorgaanbieder komt, geldt een wettelijke legitimatieplicht. De plicht houdt in dat u bij elke afspraak uw geldig legitimatiebewijs moet kunnen laten zien.

Op dit legitimatiebewijs staat uw Burgerservicenummer (BSN), een uniek en persoonsgebonden nummer. Zorgaanbieders zijn verplicht uw BSN te registreren in de administratie. Het gebruik van het BSN zorgt voor minder fouten bij het uitwisselen van (medische) gegevens en voorkomt fraude.

Recht op informatie

Een zorgverlener (iedereen die beroepshalve bij uw behandeling betrokken is, zoals arts, verpleegkundige, fysiotherapeut, enz.) moet u in begrijpelijke taal informatie geven over:

  • uw ziekte of aandoening;
  • de voorgestelde onderzoeken of behandeling;
  • andere behandelingsmogelijkheden;
  • de gevolgen of de eventuele risico’s van de behandeling of het onderzoek;
  • medicijnen en eventuele bijwerkingen.

U heeft deze informatie nodig om een weloverwogen besluit te kunnen nemen of u de voorgestelde behandeling wel of niet wilt ondergaan.

Recht op zelfbeschikking (toestemmingsvereiste)

Een zorgverlener mag u in principe alleen behandelen met uw toestemming. Bij ingrijpende behandelingen zal de zorgverlener uitdrukkelijk om uw toestemming vragen. In de overige gevallen kan de zorgverlener er vanuit gaan dat u uw toestemming stilzwijgend geeft. Als u bijvoorbeeld uw mouw opstroopt omdat de zorgverlener bloed wil gaan prikken, blijkt hieruit dat u uw toestemming geeft voor de bloedafname. In acute situaties mag de zorgverlener handelen zonder uw toestemming.

U kunt dus een behandeling, zorg of medicijnen weigeren. Dat kan zelfs als u eerst wel toestemming hebt gegeven. Bespreek uw twijfel altijd met uw zorgverlener. De zorgverlener vertelt u wat de gevolgen zijn van uw besluit. Het kan zijn dat u geen behandeling (meer) wilt, terwijl dit gevaarlijk voor u is. Dan moet de zorgverlener dat heel duidelijk zeggen. Bespreek het op tijd als u wilt stoppen met een behandeling. Anders kan de zorgverlener u hiervoor laten betalen. De zorgverlener zal uw beslissing respecteren.

Zijn er behandelingen die u echt niet wilt? Dan is het goed om dit op te schrijven in een wilsverklaring.

Recht op inzage in uw dossier

Uw zorgverlener is verplicht een dossier bij te houden over uw behandeling. Zorgverleners van Zorggroep Elde houden uw gegevens digitaal bij in een Elektronisch Cliënten Dossier (EPD). U kunt uw eigen gegevens inzien via de beveiligde website. Zie voor meer informatie hierover het cliëntportaal.

Wilt u inzage in – of een kopie van – andere gegevens uit uw medisch of verpleegkundig dossier? Dan kunt u een verzoek hiertoe doen via een aanvraagformulier. Via dit formulier kunt u ook de gegevens in uw dossier laten aanvullen met uw eigen zienswijze of vragen om vernietiging/verwijdering van (delen van) het dossier.

U kunt het formulier opvragen bij uw contactpersoon van Zorggroep Elde. Lees hier voor meer informatie.

Recht op privacy

U heeft het recht om onderzocht en behandeld te worden buiten het gezichtsveld van anderen. U kunt ook vragen om een gesprek met uw behandelend arts in een aparte ruimte te voeren. Ook moet Zorggroep Elde zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Ter bescherming van de privacy van cliënten en medewerkers heeft Zorggroep Elde regels opgesteld over fotograferen, filmen en het maken van geluidsopnamen.

Recht op vertegenwoordiging

Als een cliënt zelf niet in staat is om te beslissen, bijvoorbeeld omdat hij/zij dementerend is, zal de zorgverlener een vertegenwoordiger betrekken in de besluitvorming over deze cliënt. De rechter kan een curator of mentor benoemen die de belangen van de cliënt behartigt. U kunt ook zelf een verklaring opstellen waarin u iemand aanwijst als uw vertegenwoordiger. Staat er niets op schrift, dan komen achtereenvolgens in aanmerking: uw partner, een ouder, een kind, een broer of zus.

Recht op klachtenbehandeling

Als u niet tevreden bent over de verzorging en/of behandeling, dan kunt u via de klachtenfunctionaris een klacht indienen bij de zorgverlener. De klachtenfunctionaris informeert en adviseert u over de trajecten die binnen Zorggroep Elde gevolgd kunnen worden om een klacht in te dienen. Lees hier meer daarover.

Plicht tot medeverantwoordelijkheid

U moet de zorgverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven. U bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de adviezen die u van zorgverleners krijgt.

Rechten en plichten van de zorgverlener

De belangrijkste plicht van een zorgverlener is het verlenen van goede zorg. Een zorgverlener heeft hierbij het recht zijn eigen beslissingen te nemen. Op grond van zijn deskundigheid en overtuiging kan een zorgverlener weigeren een behandeling uit te voeren, als hij van mening is dat deze medisch niet noodzakelijk is. Met andere woorden: u kunt niet een bepaalde behandeling afdwingen. De zorgverlener kan ook onder bepaalde omstandigheden besluiten de behandelovereenkomst met u te beëindigen.