Toezicht op de kwaliteit en veiligheid van zorg

Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) valt onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en houdt toezicht op de veiligheid en de kwaliteit van zorg in Nederland. De Inspectie gaat regelmatig op bezoek bij zorgorganisaties om te kijken of de zorg veilig en persoonsgericht is. Hiervoor heeft de IGJ een toetsingskader ontwikkeld. Met dit toetsingskader wil de Inspectie het toezicht op het terrein van persoonsgerichte zorg, deskundigheid en inzet personeel en sturen op kwaliteit en veiligheid in kaart brengen. De inspectie verzamelt onder andere gegevens over cliënttevredenheid en indicatoren die een beeld geven van de kwaliteit van zorg. Tevens onderzoekt zij calamiteiten.

Bezoek IGJ
Na elk bezoek aan een zorgorganisatie stelt de inspectie een rapport op. Alle rapporten zijn openbaar en in te zien op de website van https://www.igj.nl/. Mocht de inspectie van oordeel zijn dat kwaliteit van zorg op bepaalde punten tekortschiet, dan kan zij in bepaalde gevallen een zorginstelling dwingen om maatregelen nemen ter verbetering.

Meldingen calamiteiten en incidenten
Elke zorgorganisatie is verplicht bepaalde incidenten en calamiteiten te melden bij de inspectie. Burgers kunnen incidenten ook individueel melden.

Andere vormen van inspectie

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt onder andere de veiligheid van voedsel en consumentenproducten. Eventuele inspecties door de NVWA aan Zorggroep Elde zijn met name gericht op de voedselveiligheid.

De Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) richt zich als toezichthouder op de naleving van de wet- en regelgeving over onder andere de arbeidsomstandigheden van medewerkers.

Resultaten

In februari 2019 heeft de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd een aangekondigd toezicht bezoek gebracht aan Zorggroep Elde. Het inspectiebezoek bestond uit een gesprek met de raad van bestuur en raad van toezicht en vervolgens een onaangekondigd inspectiebezoek aan locatie het Wereldhuis te Boxtel. De inspecteurs hebben tijdens de gesprekken, de rondleiding, de observaties en de documenten die zijn ingezien, gelet op een aantal normen uit de thema’s: persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener, sturen op kwaliteit en veiligheid en medicatieveiligheid. De inspectie heeft geconstateerd dat de geboden zorg op het Wereldhuis (grotendeels) voldoet aan de getoetste normen en dat er geen vervolgtoezicht nodig is.

Zie voor het volledige rapport de website van IGJ.

Zorggroep Elde heeft één melding ‘geweld in de zorgrelatie’ en ‘ontslag wegens disfunctioneren’ bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ingediend.