Binnen Zorggroep Elde onderscheiden we 4 categorieën technologie:

  1. Technologie ter ondersteuning van de eigen regie
  2. Technologie die efficiënter werken bevordert en/of bijdraagt verantwoord inzetten van maatschappelijke middelen
  3. Technologie ten behoeve van kwaliteit van leven en gezondheid
  4. Technologie ten behoeve van vermaak, sociale interactie en beweging

Zorggroep Elde kiest vooral voor de eerste twee categorieën en bij voorkeur voor innovaties die in beide categorieën vallen. Als een product zowel de eigen regie van cliënten versterkt én bijdraagt aan tijd- en kostenbesparing voor de medewerkers is echt sprake van waardegedreven zorg.
Locaties investeren zelf in innovaties die vallen onder categorie 3 en 4. Binnen de thuiszorg adviseren wijkverpleegkundigen cliënten welke technologie kan bijdragen aan langer gezond blijven en zelfstandig blijven wonen (categorie 2).

Volgens de visie op technologie van Zorggroep Elde moet technologie altijd bijdragen aan onze visie op gezondheid. Dat betekent dat het moet bijdragen aan de doelen waarop de ondersteuning aan onze cliënten is gericht, namelijk: het leren omgaan met achteruitgang en verlies; regie hebben over je eigen leven en ervaren dat je ertoe doet.

(Pro-)actief
Wij zetten technologie (pro-)actief in en ook van medewerkers verwachten wij een (pro-)actieve houding. 
Er wordt samengewerkt met verschillende bedrijven die meestal niet alleen het product leveren, maar ook zorgen voor onder meer implementatie, scholing, onderhoud, updates. Zorggroep Elde kiest er voor om technologie in te zetten en uit te proberen, ook al zijn de voordelen of opbrengsten bij aanvang niet bekend. Na een bepaalde probeertermijn wordt altijd getoetst of de technologie voldoet aan de doelen wie wij ons hebben gesteld. Zo niet, dan stoppen we met verdere investeringen of gebruik van het technologisch middel.