Leren en ontwikkelen is continu proces

Formeel en informeel leren

De veranderende zorgvragen en zorgvragers, ingezet overheidsbeleid en innovaties zorgen er onder andere voor dat de complexiteit en diversiteit van de zorgsector toeneemt. Voor de continuïteit van onze organisatie en de kwalitatief goede zorgverlening is het belangrijk dat medewerkers zich blijvend ontwikkelen. We maken daarbij onderscheid tussen formeel en informeel leren.

Ontwikkelen betekent bij ons ook een oriëntatie op ambitie, loopbaan en aanwezig talent.

 • Formeel leren omvat het leren dat georganiseerd en doelgericht plaatsvindt. Bijvoorbeeld een opleiding, training of e-learning.
 • Informeel leren ontstaat vanuit de lerende zelf, het vindt spontaan en vanaf de werkvloer plaats. Voorbeelden van informeel leren zijn leren van een ervaren collega en leren door het uitvoeren van een bepaalde taak. Zorggroep Elde wil dat de kennis en wijsheid uit het informeel leren ook geborgd wordt als een belangrijke bron van deskundigheid.

Leidende leerprincipes

Bij leren en ontwikkelen hanteert Zorggroep Elde vijf leidende principes. Die principes gelden voor alle medewerkers en alle leer- en ontwikkelprocessen

 • Bevorderen van de kwaliteit van leven van onze cliënten: leren in onze organisatie is gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van leven van de cliënt. Tijdens elke leeractiviteit leggen we de link met dit leidend principe en het bestaansrecht van de organisatie
 • Leren binnen de concrete werksituatie: leren gebeurt vooral en bij voorkeur binnen de concrete werksituatie van de medewerkers. De werkomgeving is tevens leeromgeving. Beter handelen in de dagelijkse praktijk is de spil van het leren
 • Ontsluiten en benutten van al aanwezige kennis en kunde: we willen optimaal gebruik maken van de kennis en kunde van medewerkers en daarmee ook van de aanwezige talenten. Alle vormen van leren worden ingezet om te komen tot leren op maat. Leren in teamverband is een belangrijke bron van kennis en kunde
 • Reflectie op eigen handelen: reflectie is voor leren en ontwikkelen onontbeerlijk. Binnen onze leerprocessen besteden we expliciet en methodisch aandacht aan reflectie op ons eigen denken en handelen
 • Leren vanuit eigen verantwoordelijkheid: ons leren is een continu proces waarbij het innemen van een lerende houding een absolute voorwaarde is. Van medewerkers verwachten we dat zij zelfsturend en zelf verantwoordelijk zijn voor het eigen leren

Leermanagement systeem

Zorggroep Elde gebruikt een leermanagementsysteem om in de organisatie het implementatieproces rondom leren & ontwikkelen, gekoppeld aan het leer- en ontwikkelbeleid  optimaal te ondersteunen. Het leermanagementsysteem beheert, administreert en faciliteert alles omtrent onze leer- en ontwikkelactiviteiten. Het biedt daarmee niet alleen een platform voor het ontwerpen, maken en invoeren van leerinhoud, maar kan ook vorderingen registreren, voorzien in online communicatiemogelijkheden over de leerinhoud en leer- interventies en ondersteunen van online kennisdelen.

Hoe werken de leidende principes in de praktijk?

 • Iedere medewerker heeft een persoonlijke pagina (“mijn ontwikkeling”) op het leermanagementsysteem. Medewerkers kunnen op ieder gewenst moment inzien welke leerinterventies zij hebben behaald, nog gaan doen of plannen. Tevens kunnen zij op verschillende manieren leren en nemen zelf (op onderdelen) beslissingen over de theoretische kennis die ze bijvoorbeeld nodig hebben ter voorbereiding op een praktijktoetsing. Op deze manier hebben zij zelf regie over hun eigen ontwikkeling.
 • We zetten onze eigen miMakkers (contactclowns) in voor een training ‘Afstemmen in contact’. In deze training maken deelnemers kennis met de facetten van de Dit door te oefenen en te ervaren. Deelnemers leren hoe zij verwachtingen en oordelen los kunnen laten en hoe ze bewust met rust en respect contact kunnen maken met de bewoner.
 • We zetten interne BHV instructeurs in voor het praktijkgedeelte van de BHV-training.
 • Twee verpleegkundigen hebben een train de trainer gevolgd en verzorgen de BIG-instructie. Deze instructie bieden we aan, zodat medewerkers zich goed kunnen voorbereiden op de BIG-toetsing.
 • Medewerkers die bij ons komen werken bieden we een inwerktraject aan met praktijkopdrachten op de werkvloer.
 • Zorgmedewerkers op PG afdelingen volgen de leerinterventie “Leven in vrijheid”. Hierbij maken we gebruik van diverse casuïstiek vanuit de eigen werkpraktijk.

Kwaliteitsregister

Zorggroep Elde hecht een steeds groter belang aan de registratie van de deskundigheid van verzorgenden IG en verpleegkundigen. Het Kwaliteitsregister V&V is een online registratiesysteem, waarin verpleegkundigen en verzorgenden kunnen bijhouden wat zij doen aan deskundigheidsbevordering. Het register is via internet altijd en overal bereikbaar.

Alle verpleegkundigen zijn ingeschreven bij het kwaliteitsregister V&V. Verzorgenden IG kunnen dat doen indien ze dat willen. Zorggroep Elde vergoed de kosten van het lidmaatschap.

https://www.youtube.com/watch?v=dARrmLMfZn0&feature=youtu.be