Onze verbeterplannen

In het Kwaliteitskader is de verplichting voor zorgorganisaties opgenomen dat zij (vooraf gaand aan een kalenderjaar) een kwaliteitsplan samenstellen, waarin onder andere de initiatieven, voornemens en (verbeter)plannen voor het komende jaar openbaar maken.

Daarnaast zijn organisaties verplicht om na afloop van een jaar bekend te maken wat er van deze plannen is terecht gekomen.

Dit betekent dat er jaarlijks twee aparte documenten geschreven zouden moeten worden met veel dezelfde of overlappende teksten, waarbij veel inhoud ook reeds op bijvoorbeeld de websites van de organisatie reeds vermeld staat. Met als gevolg, in het kwaliteitsplan staat dan wat onze plannen waren of onze personele opbouw op de afdelingen, in het kwaliteitsjaarverslag staat dan weer apart wat de resultaten van de inspanningen zijn geweest en veel informatie was ook al op de website van Zorggroep Elde te vinden.

Zorggroep Elde heeft er, in overleg met en met instemming van onder andere het Zorgkantoor, met brancheorganisatie ActiZ en enkele andere zorgaanbieders in de regio, voor gekozen om tezamen te kijken naar een andere wijze om, met zo weinig mogelijk dubbele administraties en registraties, alle informatie zo transparant mogelijk op één plaats neer te zetten en voor iedereen beschikbaar te maken: in het kwaliteitsvenster op de website van Zorggroep Elde.

Er wordt nu naar gestreefd om in één document, het kwaliteitsvenster, al deze informatie dicht bij elkaar te zetten, zodat iedereen in één oogopslag kan zien wat we proberen te bereiken, wat onze plannen zijn en hoe de stand van zaken is.

Het kwaliteitsvenster op de website van Zorggroep Elde is nog niet volledig en is volop in ontwikkeling. Daarom heeft de zorggroep tot op heden nog steeds een apart kwaliteitsplan. In de nabije toekomst zal het kwaliteitsplan echter steeds minder pagina’s gaan bevatten en zullen steeds vaker ook verbeterplannen worden opgenomen in het kwaliteitsvenster. Op dit moment staan alleen onze veel omvattende verbeterprogramma’s voor 2019 vermeld; onze plannen op de gebieden van leefplezier, werkplezier, zorg & technologie en arbeidsmarkt.

Op korte termijn volgt een overzicht van onze overige verbeterplannen en zal worden beschreven wat deze plannen inhouden, wat de doelstellingen ervan zijn, welke acties er worden ondernomen en hoe de actuele stand van zaken is.