Zorggroep Elde breed

Doel:

Fase 1: Basis op orde

 • Medewerkers ervaren dat hun werkprocessen optimaal worden ondersteund met technologie zodat het werk efficiënter en slimmer gedaan kan worden en dit tot meer werkplezier leidt. Zij kunnen de technologie ook goed gebruiken.
 • De ICT infrastructuur is gemoderniseerd en toekomstbestendig.

Fase 2: Optimaliseren & vernieuwen

 • Cliënten c.q. hun verwanten gaan zelf meer regie voeren en een grotere rol pakken in het totale proces van zorg en ondersteuning met hulp van technologie.
 • Wij werken met cliënten c.q. hun verwanten samen zodat zij meer leefplezier kunnen ervaren door de inzet van technologische hulpmiddelen.
 • Werkprocessen worden vernieuwd, geautomatiseerd en/of gestandaardiseerd waardoor de kwaliteit ervan verbetert en/of deze werkprocessen efficiënter worden.

Fase 3: Transformeren

 • Zorggroep Elde levert een bijdrage aan een getransformeerd zorgstelsel zodat we de vraag van de toekomst – met gebruikmaking van technologie en nieuwe zorgconcepten/vormen kunnen beantwoorden.

Aanpak:

Diverse projecten, waaronder

 • AVG: aandacht voor informatieveiligheid
 • Versnellingskamer Persoonlijke Gezondheidsomgeving (regionaal)
 • ICT omgeving 4.0 (actualisatie ICT beleidsplan, omzetting Saas/Cloud en WAN/LAN-omgeving)
 • Optimaliseren gebruik en inrichting QIC
 • Wifi netwerk uitrollen locaties
 • Het slimme gebouw: toekomstige inrichting leefcirkels, slimme sensoren, domotica
 • Slim werken in het primair proces: computer on Wheels, implementeren elektronische toedienregistratie medicatie Medimo / vergroten medicatieveiligheid en verder oriënteren op wins.
 • Medicatiecontrole app QIC, thuiszorg
 • Sociaal intranet / Elde Plein
 • Inrichten beheersstructuur ‘slim en digitaal werken’

Voortgang

December 2018

 • Programmaplan is in ontwikkeling.
 • Project met betrekking tot elektronisch aftekenen loopt (pilot Wereldhuis).
 • Verplichte bijeenkomst over AVG heeft plaats gevonden.
  • Leefcirkels Wereldhuis zijn opgeleverd.
  • Pilot over toezichthoudende technologie loopt binnen Vinckenrode.

Locatiespecifiek

Buitenhuis en Liduina: pilot optimaliseren QIC en testen Computer on Wheels en tablets

December 2018:

 • Pilot verloopt naar wens