Samen weten we meer.

Samen weten we meer.

Zorggroep Elde vindt medezeggenschap van cliënten, naasten, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen in de gemeenschap en regio belangrijk. Waar mogelijk worden zij dan ook betrokken bij het ontwikkelen van nieuw beleid en veranderingen. Dit past binnen onze basisprincipes van organiseren.

Transparantie
Eén van die basisprincipes is dat wij staan voor collectieve intelligentie en transparantie. Samen weet je meer dan alleen, maar moet je ook bereid zijn informatie te delen en open te zijn. Jaarlijks starten werk- en projectgroepen in diverse samenstellingen om nieuwe wegen te bewandelen en te ontdekken. Dit bevordert de transparantie en betrokkenheid.

Zorggroep Elde heeft een ondernemingsraad, centrale cliëntenraad en cliëntenraden per locatie. De Raad van Bestuur werkt nauw samen met deze medezeggenschapsraden. Jaarlijks is er een ontmoeting tussen de Raad van Toezicht en de centrale cliëntenraad en ondernemingsraad. Naast deze raden heeft ZGE een ethische commissie die moreel beraad bevordert.

Optimale mix per onderwerp
Zorggroep Elde kent geen afzonderlijke adviesorganen voor  verzorgenden, verpleegkundigen en (para)medici. Hier kiest Zorggroep Elde bewust voor. Deze beroepsgroepen hebben eigen overlegvormen. Zorggroep Elde kijkt bij belangrijke vraagstukken per onderwerp hoe de samenstelling van de werkgroep wordt en welke beroepsgroep aansluit. Door vroegtijdig werkgroepen breed samen te stellen, verkrijgen we een optimale mix van medewerkers, cliënten/naasten, leden van de cliëntenraad en ondernemingsraad. Zij kunnen in een vroeg stadium meedenken over alle aspecten van het betreffende onderwerp. Dit is de collectieve intelligentie die we door samenwerking willen bereiken.