Samen weten we meer.

Samen weten we meer.

Zorggroep Elde vindt medezeggenschap van cliënten, naasten, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen in de gemeenschap en regio belangrijk. Zorggroep Elde betrekt diverse betrokkenen bij het ontwikkelen van nieuw beleid en veranderingen, dit past binnen onze basisprincipes van de visie op organiseren.

Zorggroep Elde staat voor collectieve intelligentie en transparantie. Jaarlijks starten werk- en projectgroepen in diverse samenstellingen om samen nieuwe wegen te bewandelen en te ontdekken. Dit bevordert de transparantie en betrokkenheid.

Binnen Zorggroep Elde hebben wij een ondernemingsraad, centrale cliëntenraad en cliëntenraden per locatie. De Raad van Bestuur werkt nauw samen met deze medezeggenschapsraden en de Raad van Toezicht ontmoet jaarlijks de centrale cliëntenraad en ondernemingsraad. Naast deze raden heeft ZGE een ethische commissie die moreel beraad bevorderd binnen onze organisatie.

Zorggroep Elde kent geen separate adviesorganen op het gebied van verzorgenden, verpleegkundigen en (para)medici. Deze groeperingen beschikken over eigen overlegvormen. Hier kiest Zorggroep Elde bewust voor. Zorggroep Elde kijkt bij belangrijke vraagstukken per onderwerp hoe de samenstelling van de werkgroep wordt. Door vroegtijdig werkgroepen breed samen te stellen, verkrijgen we een optimale mix van medewerkers, cliënten/naasten, leden van de cliëntenraad en ondernemingsraad. Zij kunnen in een vroeg stadium meedenken over alle aspecten van het betreffende onderwerp. En dit is de groepsintelligentie die we door samenwerking willen bereiken.