Samen weten we meer

Samen weten we meer.

Zorggroep Elde vindt medezeggenschap van cliënten, naasten, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen in de gemeenschap en regio belangrijk. Waar mogelijk worden zij dan ook betrokken bij het ontwikkelen van nieuw beleid en invoering van veranderingen. Dit past binnen onze visie op organiseren die bestaat uit zeven basisprincipes.

Basisprincipes

Deze basisprincipes geven aan wat cliënten en medewerkers van de organisatie mogen verwachten. Ze vormen een heldere visie op het bestuur, leiderschap en eigentijdse teamvorming dat de organisatie voor ogen staat en zijn de kaders waarbinnen excellente zorg voor ouderen tot zijn recht kan komen. Onze visie op organiseren heeft consequenties voor onder andere de inrichting en structuur van werkgroepen en commissies, de samenstelling van clusters en de manier waarop wij met elkaar samenwerken.

Transparantie

Eén van de basisprincipes is dat wij staan voor collectieve intelligentie en transparantie. Samen weet je meer dan alleen. Dat vraagt wel de bereidheid informatie te delen en open te zijn. Jaarlijks starten werk- en projectgroepen in diverse samenstellingen om nieuwe wegen te bewandelen en te ontdekken. Dit bevordert de transparantie en betrokkenheid.

Zorggroep Elde heeft een ondernemingsraad, een centrale cliëntenraad en per locatie nog een eigen cliëntenraad. De Raad van Bestuur werkt nauw samen met de medezeggenschapsraden. Jaarlijks is er een ontmoeting tussen de Raad van Toezicht en de centrale cliëntenraad en ondernemingsraad. Naast deze raden heeft Zorggroep Elde een ethische commissie die moreel beraad bevordert. De leden van de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad kunt u hier vinden.