Een kompas voor ethische vragen in de zorg

Ethische commissie

Naast het bevorderen van moreel beraad brengt de ethische commissie gevraagd en ongevraagd advies uit met betrekking tot ethische vragen in de zorg. De commissie helpt medewerkers de goede keuzes te maken ten aanzien van de morele vragen die zij tegenkomen in hun werk en die nauw verbonden zijn met betekenisvolle en liefdevolle zorg.
In principe komt de commissie één keer in de zes weken bij elkaar op een steeds wisselende locatie. Vaste agendapunten zijn ethische reflectie, een casusbespreking en de ontwikkelingen binnen Zorggroep Elde.

Casussen

Nadat een casus in een overleg is besproken, wordt altijd aan de desbetreffende medewerkers een terugkoppeling gevraagd. Hierdoor weet de ethische commissie hoe zij de bespreking hebben ervaren en of ze er iets aan hebben gehad. In de figuur rechts zijn enkele quotes opgenomen van medewerkers die hebben deelgenomen aan een bespreking van de ethische commissie.

Resultaten

In 2018 zijn o.a. de volgende casussen besproken binnen de commissie:

  • Reactie van een partner op het gedrag van de echtgenote met dementie.
  • Het dilemma actie van cliënt versus reactie van familie hierop, hoe om te gaan als team met een mannelijke pg cliënt die reageert op een vrouwelijke somatische medebewoner en een familie die hier weerstand tegen heeft.
  • Het dilemma professional – eigen regie, hoe je als medewerker van de thuiszorg om gaat met de zorgverlening als je tussen een ´slecht huwelijk´ in staat.
  • Het dilemma veiligheid van medebewoners versus autonomie van een cliënt, hoe kun de veiligheid van medebewoners waarborgen bij plotseling en onvoorspelbaar agressief gedrag van een bewoner.

De ethische commissie heeft drie keer een verzoek ontvangen om een moreel beraad te organiseren op een afdeling van een locatie. De voorzitter en een lid van de ethische commissie zijn dan bij het moreel beraad aanwezig.

Onderwerpen:

  • Behoefte van een cliënt versus de reactie van familie, hoe als team om te gaan met een intieme relatie tussen twee cliënten en de reactie van familie en medebewoners.
  • Medewerkers die zich onder druk voelen komen te staan vanwege verschillende opvattingen door professional – cliënt- naasten inzake cultureel gebonden aangelegenheden.
  • Het gedrag van een cliënt richting zijn partner en het gedrag tussen deze cliënt en medebewoners.