Ethische commissie

De ethische commissie is medewerkers behulpzaam bij het uitoefenen van hun verantwoordelijkheid, met name in de aandacht voor de ethische aspecten die nauw verbonden zijn met wat betekenisvol menslievende zorg wordt genoemd. Naast het bevorderen van moreel beraad kan de commissie gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen met betrekking tot ethische vragen in de zorg.

In principe komt de commissie één keer in de zes weken bij elkaar op een steeds wisselende locatie. Ethische reflectie, een casusbespreking en de ontwikkelingen binnen Zorggroep Elde zijn vaste agendapunten.

Casussen 

In de afgelopen twee jaar zijn o.a. de volgende casussen besproken:

  • Het dilemma eigen regie van de cliënt versus het overnemen als professional.
  • De omgang met een cliënt die verbaal erg agressief is en tegenwerkt tijdens zorgmomenten, waardoor de zorg die de cliënt nodig heeft niet kan worden verleend.
  • De omgang met een cliënt die emotioneel gedrag en claimend gedrag vertoont.
  • Een cliënt die thuis moet verblijven, terwijl het Arbo technisch niet verantwoord is en de zorg niet gegeven kan worden die noodzakelijk is.

Nadat een casus in een overleg besproken is, wordt altijd aan de desbetreffende medewerkers een terugkoppeling gevraagd. Hierdoor weet de ethische commissie hoe zij de bespreking hebben ervaren en of ze er iets aan hebben gehad. In de figuur rechts zie je enkele quotes van medewerkers die deel hebben genomen aan een bespreking van de ethische commissie.