Veiligheid van zorg

Veiligheid van zorg

In gesprek blijven

Veiligheid van zorg heeft verschillende invalshoeken. Denkt u aan gezondheidsrisico’s, veiligheid van hulpmiddelen en materialen, veiligheid van de woon- en leefomgeving, verminderen van vrijheidsbeperkende maatregelen en het verminderen van incidenten. Het beleid van Zorggroep Elde is daarbij niet gericht op volledige beheersing en uitbanning van risico’s. Een leven zonder risico’s bestaat immers niet. Wel zorgen wij ervoor dat we de risico´s kennen, overzien en waar mogelijk minimaliseren. Een optimale risicovermindering betekent dan ook dat wij samen met u en uw naasten de verantwoordelijkheid nemen voor ‘weloverwogen risico’s’. Hiervoor gaan wij met u in gesprek en maken wij afspraken die we vastleggen.

Gezondheidsrisico’s

Minimaal tweemaal per jaar wordt een multidisciplinair overleg (MDO) gehouden. In aanwezigheid van de bewoner en familie wordt zorgvuldig gekeken naar eventuele zorgproblemen die zich kunnen voordoen. We noemen dat risicosignalering op zorgproblemen. Bij een verhoogd risico wordt het zorgprobleem opgenomen in het zorgleefplan met bijpassende acties om het probleem te voorkomen of te minimaliseren.

Zorginhoudelijke commissies

Binnen Zorggroep Elde werken we met zorginhoudelijke commissies waar altijd een inhoudsdeskundige bij betrokken is. De inhoudsdeskundigen krijgen extra scholing op hun terrein en geven instructie aan hun collega’s. Zij zijn goed op de hoogte van de meest actuele medische en verpleegtechnische achtergronden van zorginhoudelijke aspecten als tillen en verslikken.

De zorginhoudelijke commissies hebben onder andere tot doel om beleid op gebied van zorginhoud te ontwikkelen en in te voeren. Daarbij houden zij ook rekening met landelijke ontwikkelingen die van waarde kunnen zijn. De commissies monitoren waar nodig, verzamelen gegevens uit de praktijk en zetten (verbeter)acties uit.

Kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg

Jaarlijks dient Zorggroep Elde kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg aan te leveren bij het Zorginstituut Nederland. Met het aanleveren van kwaliteitsinformatie dragen wij bij aan het beschikbaar maken van keuze-informatie voor cliënten in de verpleeghuiszorg op basis van kwaliteit. Het betreft de volgende gegevens:

  • indicatoren basisveiligheid die je hier links ook uitgelegd ziet;
  • indicatoren toezicht IGJ: sturen op kwaliteit en veiligheid en continuïteit van zorg;
  • indicatoren vanuit Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: een link naar het kwaliteitsverslag en de aanbevelingsscore (Net Promoter Score).

Deze kwaliteitsgegevens kun je op de site van kiesbeter.nl bekijken.

INDICATOREN

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg bevat 4 indicatoren die de basisveiligheid van zorg meten. Dit zijn medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en advanced care planning.

De uitkomsten van deze indicatoren leveren informatie op voor onze organisatie. Op basis hiervan kunnen wij leren en verbeteren om onze zorg zo veilig mogelijk te maken.

Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd schenkt aandacht aan hoe veiligheidsrisico´s zich verhouden tot de kwaliteit van leven. Zorgmedewerkers moeten veiligheid van zorg voortdurend afwegen tegenover wat cliënten zelf kunnen en willen doen om zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

In de linkerkolom leest u hoe Zorggroep Elde haar kwaliteit en veiligheid van zorg waarborgt en verbetert voor iedere indicator.