Veiligheid van zorg

Veiligheid van zorg

Zorggroep Elde vindt het belangrijk om open te zijn over de kwaliteit en de veiligheid van zorg die zij levert. Daarom leest u in dit onderdeel van het kwaliteitsvenster hoe Zorggroep Elde deze veiligheid waarborgt en verbeterd. 

In gesprek blijven
Veiligheid van zorg heeft verschillende invalshoeken, onder andere gezondheidsrisico’s, veiligheid van hulpmiddelen en materialen, veiligheid van de woon- en leefomgeving, verminderen van vrijheidsbeperkende maatregelen en het verminderen van incidenten. Het beleid van Zorggroep Elde is daarbij niet gericht op volledige beheersing en uitbanning van risico’s. Een leven zonder risico’s bestaat immers niet. Wel zorgen wij ervoor dat we de risico´s kennen, overzien en waar mogelijk minimaliseren en borgen. Een optimale risicovermindering betekent dan ook dat wij samen met u en uw naasten de verantwoordelijkheid nemen voor  ‘weloverwogen risico’s’. Hiervoor gaan wij met u in gesprek, maken wij afspraken en leggen wij deze vast.

Gezondheidsrisico’s
In aanwezigheid van de bewoner en familie wordt in een multidisciplinair overleg minimaal twee keer per jaar een screening gedaan op zorgproblemen die zich kunnen voordoen. We noemen dat risicosignalering op zorgproblemen. Bij een verhoogd risico wordt het zorgprobleem opgenomen in het zorgleefplan met bijpassende acties om het probleem te voorkomen of te minimaliseren.

Blijven werken aan kwaliteit
Binnen Zorggroep Elde werken we met zorginhoudelijke commissies waar altijd een inhoudsdeskundige bij betrokken is. De inhoudsdeskundigen krijgen extra scholing en geven instructie aan hun collega’s. Zij zijn goed op de hoogte van de meest actuele medische en verpleegtechnische achtergronden van zorginhoudelijke aspecten als tillen en verslikken.

De zorginhoudelijke commissie heeft onder andere tot doel om beleid op gebied van zorginhoud te ontwikkelen en in te voeren. We kijken daarbij ook naar landelijke ontwikkelingen die voor Zorggroep Elde van waarde kunnen zijn. De commissie monitort, waar nodig, verzamelde gegevens uit de praktijk en zet (verbeter)acties uit. Signalen vanuit de zorginhoudelijke commissies worden doorgeleid naar de centrale commissie kwaliteit (waarin beleidsmedewerkers, manager behandeling en directeuren zitting hebben) en vervolgens naar het directieteam voor besluitvorming.