Medicatieveiligheid

Bij Zorggroep Elde doen wij er alles aan de medicatieveiligheid te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Het uiteindelijke doel is dat u het juiste medicijn, op de juiste tijd, in de juiste hoeveelheid en dosering en op de juiste wijze krijgt toegediend. Zorggroep Elde werkt volgens de landelijke richtlijnen veilige principes in de medicatieketen. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met onder andere de apotheker, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen. De verzorging komt dagelijks de medicatie aan u verstrekken, tenzij u de medicatie zelf beheert. Hierover maken we met u een afspraak.

Hoe wij zorgen voor veilig(er) medicatiegebruik?

Medicatie die u langdurig gebruikt (tabletten en capsules) wordt verpakt in een medicijnrol. Deze rol wordt wekelijks door de apotheek geleverd. Medicatie die niet in de rol kan worden verpakt (bijvoorbeeld halve tabletten, poeders, drankjes, zalfjes) wordt apart door de apotheek geleverd. Het tussentijds wijzigen in medicatie brengt risico´s met zich mee. Om deze risico´s te beperken voert Zorggroep Elde alleen bij dringende noodzaak een wijziging in medicatie direct door. In het andere geval wordt de wijziging doorgevoerd in de eerstvolgende week wanneer de medicijnrol opnieuw wordt verstrekt. Bij risicovolle medicatie (bijvoorbeeld opiaten en insuline) die niet op de rol zit, vindt altijd een dubbele controle plaats door zorgmedewerkers.

Om te zorgen dat u niet onnodig medicatie slikt en om te checken of alle medicatie goed op elkaar is afgestemd, vindt minimaal één keer per jaar een medicatiereview met de arts en apotheker plaats.

Psychofarmaca

Psychofarmaca behoren tot de categorie van geneesmiddelen die inwerken op het psychisch welbevinden. Zorggroep Elde gaat bewust om met het voorschrijven en geven van psychofarmaca en zet zich in om het gebruik ervan zoveel mogelijk te beperken. In het overleg specialisten ouderengeneeskunde/verpleegkundig specialisten wordt twee maal per jaar het psychofarmacagebruik besproken, per medicatiegroep, per afdeling en per cliënt en worden waar nodig acties ondernomen. Ook de geneesmiddelencommissie kijkt voortdurend naar verbetermogelijkheden.

Verbeterplannen voor 2019

Implementatie van het digitaal aftekenen van medicatie voor 1 juli 2019 binnen alle locaties van Zorggroep Elde. Dit betreft een kwaliteitsverbetering voor de gehele keten van zorgverleners die betrokken zijn bij het proces rondom medicatie, o.a. door een efficiëntere werkwijze. Enkele voordelen van het digitaal aftekenen zijn:

  • Er is altijd een actueel medicatie overzicht voor handen.
  • Van iedere cliënt is een foto opgenomen in Medimo waardoor medicatie aan de juiste persoon wordt verstrekt.
  • Het is heel overzichtelijk doordat op de deeltijd alleen de cliënten in beeld komen bij wie je medicatie moet verstrekken (bij de papierenlijsten moet je de hele klapper doornemen).
  • Je hebt in één oogopslag een overzicht bij welke cliënten medicatie nog niet is verstrekt.
  • Tijdswinst, o.a. doordat Medimo wordt geraadpleegd vanuit Qic kun je ook direct rapporteren of een bestelling plaatsen indien een tabletje is gevallen. Tevens kun je bij vragen van een cliënt over de medicatie bv. snel de bijsluiter raadplegen.
  • Trombosezorg zal een vast onderwerp gaan worden van de geneesmiddelencommissie. Gesprekken met de trombosedienst over de samenwerking vinden reeds plaats.

Resultaten 2018

Hieronder worden de resultaten uit de verbeterplannen op het gebied van medicatieveiligheid voor 2018 beschreven.

1. Crèmes en zalven

Het gebruik van crèmes en zalven is als verbeterpunt naar voren.. Lees meer

1. Crèmes en zalven

Het gebruik van crèmes en zalven is als verbeterpunt naar voren gekomen vanuit een artsenoverleg. Problemen zijn o.a. verschillende bewaarplekken (o.a. nachtkastje, medicijnwagen), meerdere tubes die open zijn. De geneesmiddelencommissie heeft daarom een werkinstructie opgesteld. Lees minder

2. Vernietiging van opiaten

Vanaf 1 februari 2018 gaan opiaten gaan niet meer retour naar.. Lees meer

2. Vernietiging van opiaten

Vanaf 1 februari 2018 gaan opiaten gaan niet meer retour naar de apotheek maar worden op de afdeling vernietigd. Hiervoor is een werkwijze beschreven. Naar aanleiding van reacties van medewerkers heeft in het najaar een onderzoek plaatsgevonden naar het vernietigen van de opiaten en hieruit is naar voren gekomen dat er veel door medewerkers zelf moet worden vernietigd. Een aantal opties zijn besproken in de kwaliteitsraad (een overleg van de zorgorganisaties die samenwerken met Zanob en de apotheker zelf) en daarin is het besluit genomen om een pilot uit te voeren bij ZGE in januari 2019. De pilot betreft levering van kleinere porties bij cliënten in een terminale situatie. Lees minder

3. Nieuw handboek farmaceutische zorg

Samen met de leverancier van geneesmiddelen.. Lees meer

3. Nieuw handboek farmaceutische zorg

Samen met de leverancier van geneesmiddelen en vier andere zorgorganisaties is een nieuw handboek farmaceutische zorg tot stand gekomen (=kwaliteitsraad), gebaseerd op de Veilige Principes in de Medicatieketen. Met de betrokken organisaties zijn de processen op elkaar afgestemd en dit heeft geleid tot eenduidige procedures en werkwijze. Dit biedt voordelen voor zowel apotheek als zorgorganisaties. Het is geen statisch document en in de kwaliteitsraad wordt het document geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Lees minder

4. Psychofarmaca

Uit de tweejaarlijkse bespreking gebruik psychofarmaca.. Lees meer

4. Psychofarmaca

Uit de tweejaarlijkse bespreking gebruik psychofarmaca is gebleken dat Zorggroep Elde op vrijwel alle medicatiegroepen een lager verbruik zien dan het landelijk gemiddelde. Binnen ZGE wordt een eenduidig voorschrijfbeleid gehanteerd; er is geen sprake van een voorkeursbeleid voor bepaalde medicijnen bij de artsen. Lees minder