Zorggroep Elde vindt het net als vele andere verpleeghuizen belangrijk om open te zijn over de kwaliteit en de veiligheid van zorg die zij levert. Daarom kunt u informatie hierover u vinden op onze eigen website, maar ook op www.IGZ.nl, www.KiesBeter.nl en www.ZorgkaartNederland.nl (per locatie te vinden onder tabblad kwaliteit).

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in het najaar van 2016 een vragenlijst uitgezet onder zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden. De inspectie wilde meer weten over de zorg die deze organisaties in 2015 geleverd hebben. Vragen die de inspectie stelde gingen over onder meer het gebruik van medicijnen die het gedrag beïnvloeden, infectiepreventie en vrijheidsbeperkende maatregelen. De antwoorden zijn volgens de inspectie ’aanwijzingen’ voor de kans op goede zorg, maar zeggen natuurlijk ook iets over zorg die niet geheel voldoet aan de kwaliteitseisen. De vragenlijst kwam voort uit het programma ‘Waardigheid en Trots’, een programma waarin verschillende partijen in de ouderenzorg samenwerken aan het verder verbeteren van verpleeghuiszorg.

In gesprek blijven

Informatie over de kwaliteit en veiligheid is belangrijke input en een stimulans binnen verpleeghuizen om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven over hoe zorg verder kan worden verbeterd. Zorg voor elk van die bewoners moet passend zijn bij zij écht belangrijk vinden. Dat vraagt om openheid over hoe de zorgverlening verloopt en wat de bewoners en hun familie daarvan vinden. Want daar kunnen we van leren en zaken die niet goed gaan verbeteren,

Onze toelichting op de vragen van de inspectie

De Inspectie stelt de vraag of wij systematisch gegevens verzamelen over zorgproblemen. Het gaat hierbij om de volgende zorgproblemen: vallen, psychofarmaca, polifarmaci, vrijheidsbeperking, decubitus, ondervoeding, incontinentie, onbegrepen gedrag en depressie. In de menubalken op deze pagina volgt een toelichting hoe wij hier mee omgaan bij Zorggroep Elde.

Zorgproblemen

In aanwezigheid van cliënt en familie wordt in een multidisciplinair overleg minimaal twee keer per jaar een screening gedaan op zorgproblemen die zich kunnen voordoen. We noemen dat risicosignalering op zorgproblemen. Bij een verhoogd risico wordt het zorgprobleem opgenomen in het zorgleefplan met bijpassende acties om het probleem te voorkomen of elk geval te minimaliseren. Daarnaast werken we binnen Zorggroep Elde met zorginhoudelijke commissies waar altijd een inhoudsdeskundige bij betrokken is. De inhoudsdeskundigen krijgen extra scholing en geven instructie aan hun collega’s. Zij zijn goed op de hoogte van de meest actuele medische en verpleegtechnische achtergronden van zorginhoudelijke aspecten als tillen en verslikken.

Blijven werken aan kwaliteit

De zorginhoudelijke commissie heeft o.a. tot doel om beleid op gebied van zorginhoud te ontwikkelen en in te voeren. We kijken daarbij ook naar landelijke ontwikkelingen die voor Zorggroep Elde van waarde kunnen zijn. De commissie monitort, waar nodig, verzamelde gegevens uit de praktijk en zet (verbeter)acties uit. Signalen vanuit de zorginhoudelijke commissies worden doorgeleid naar de centrale commissie kwaliteit (waarin beleidsmedewerkers, hoofd behandeling en directeuren zitting hebben) en vervolgens naar het directieberaad voor besluitvorming.