Vrijheidsbeperkende maatregelen

De inspectie stelt de vraag wat het percentage cliënten is bij wie de afgelopen 30 dagen een vrijheidsbeperkende maatregel is toegepast. Als peildatum hebben wij de maand augustus 2016 genomen.

De cijfers zijn niet representatief, omdat de totale populatie in de uitvraag is meegenomen. De totale populatie bestaat uit psychogeriatrische verpleeghuisplaatsen, somatische verpleeghuisplaatsen en – indien van toepassing bij een locatie – verzorgingshuis plaatsen. Er is met andere woorden geen rekening gehouden met het type cliënt.

Zorggroep Elde heeft alle door de IGZ als vrijheidsbeperkende maatregelen aangewezen maatregelen in haar telling meegenomen. Dit zijn ook maatregelen die tot doel hebben vrijheid te ondersteunen zoals bijvoorbeeld een sensorbel (bewegingsmelder die de zorgmedewerker alarmeert als een bewoner opstaat) of gps. De laatst genoemde maatregelen zijn in de meerderheid.