Deel uw klachten en ongenoegens met ons

Deel uw klachten en ongenoegens met ons

Kwaliteit en klachten

Bij Zorggroep Elde zetten de medewerkers elke dag hun beste beentje voor om goede zorg te leveren. Toch gaat er ook binnen Zorggroep Elde wel eens iets mis. Indien een cliënt of diens vertegenwoordiger ergens niet tevreden over is of een klacht heeft, streven wij ernaar om dit zo snel mogelijk en in goed overleg met elkaar op te lossen. De cliënt of diens vertegenwoordiger kan zijn ontevredenheid bespreken met een medewerker, een leidinggevende of de klachtenfunctionaris van Zorggroep Elde. Voor meer informatie hierover kijk bij ongenoegens en klachten.

klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig en heeft verschillende taken. De belangrijkste taak van de klachtenfunctionaris is om te bemiddelen in de relatie tussen degene die een beroep doet op de klachtenfunctionaris en degene op wie de onvrede betrekking heeft. De klachtenfunctionaris kan daarnaast van dienst zijn door te luisteren naar de klacht, en te informeren en te adviseren over mogelijke vervolgstappen. De klachtenfunctionaris informeert de cliënt over de klachtenregeling en helpt de cliënt indien wenselijk bij het formuleren van de klacht. Dit allemaal met als doel rechte te doen aan alle betrokkenen.

Regionale klachtencommissie en Landelijke geschillencommissie Zorg

Als een cliënt of diens vertegenwoordiger een klacht wil voorleggen aan een klachtencommissie, dan hanteren wij daarvoor een vaste werkwijze die is vastgelegd in het reglement klachtenregeling. Zorggroep Elde vormt samen met drie andere zorgorganisaties in de regio een regionale klachtencommissie. De klachtencommissie werkt geheel onafhankelijk van de vier zorgorganisaties. Mocht uw klacht na bemiddeling van de klachtenfunctionaris  niet naar uw tevredenheid zijn opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren over de stappen die u kunt nemen richting de regionale klachtencommissie of landelijke geschillencommissie.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Soms vindt een melding van een klacht/calamiteit bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) plaats. De melding van de klacht kan ingediend worden door de zorgaanbieder of de cliënt of diens vertegenwoordiger zelf.

Wat doen wij met de gegevens?

Zorggroep Elde hecht veel waarde aan het zo snel mogelijk oplossen van klachten. Indien er een klacht wordt uitgesproken, willen wij hiervan leren. Klachten worden anoniem besproken o.a. met de medewerker(s), in werkoverleggen en de centrale commissie Kwaliteit en Veiligheid van Zorggroep Elde. De verzamelende gegevens worden op hoofdlijnen ook besproken met de Raad van Bestuur, de Centrale Cliëntenraad en de commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht.

Resultaten

Aantal klachten gemeld bij klachtenfunctionaris.

In 2018 zijn er 11 klachten bij de klachtenfunctionaris binnen gekomen. 10 Klachten zijn door bemiddeling van de klachtenfunctionaris tot tevredenheid van de klager opgelost.

Enkele klachten hadden betrekking op  (mis) communicatie of dat klager vindt meer recht te hebben op zorg.

Aantal klachten cliënt vertrouwenspersonen

In 2018 zijn er geen klachten bij de cliëntvertrouwenspersonen binnen gekomen. In het kader van een goede invulling te kunnen geven aan de WKKGZ is de keuze gemaakt om met ingang van 1-1-2019 te stoppen met cliëntvertrouwenspersonen en om klachten trachten op te lossen daar waar deze ontstaan. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden zal de klachtenfunctionaris hierin een bemiddelende rol gaan spelen.

Aantal klachten regionale klachtencommissie

In 2018 is 1 klacht voorgelegd aan de regionale klachtencommissie. De regionale klachtencommissie heeft een advies gegeven aan de bestuurder. De bestuurder heeft advies overgenomen tot tevredenheid van de klager en aangeklaagde.

Het uitgebreide jaarverslag van de regionale klachtencommissie kunt u hier lezen.

Aantal klachtenlandelijke Geschillencommissie

De landelijke geschillencommissie Zorg heeft geen klachten van Zorggroep Elde ontvangen.

Aantal meldingen aan de IGJ

In 2018 is 1 voorgelegd aan de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd .

Op basis van de versterkte gegevens heeft de IGJ geen diepgaand onderzoek ingesteld en heeft de IGJ de melding op 19.02.2019 gesloten.