Ongenoegens en klachten medewerkers

Bij een ongenoegen of klacht wordt de medewerker uitgenodigd om dit allereerst te bespreken met de collega die direct bij het ongenoegen of de klacht betrokken is. Mocht dit voor de medewerker niet leiden tot een passende oplossing dan kan de medewerker het ongenoegen of de klacht voorleggen aan zijn leidinggevende. Als de medewerker niet de veiligheid ervaart om dit met de collega of leidinggevende te bespreken of heeft het gesprek niet tot het gewenste resultaat geleid, dan kan de medewerker een beroep doen op de vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen. De twee vertrouwenspersonen staan open voor velerlei vragen en bieden een luisterend oor en alle ruimte voor het verhaal. De vertrouwenspersonen werken onafhankelijk van de organisatie.

Klachtencommissie voor medewerkers

De klachtencommissie voor medewerkers behandelt klachten van medewerkers. Dit zijn klachten van allerlei aard o.a. klachten over agressie, geweld, discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie en ongelijke behandeling. De medewerker kan een klacht, na mogelijk eerder ondernomen stappen die niet tot een passende oplossing hebben geleid, voorleggen aan de klachtencommissie voor medewerkers.

Klokkenluidersregeling

Zorggroep Elde beschikt over een klokkenluidersregeling. Doel van de klokkenluidersregeling is om bij te dragen aan de verbetering van de organisatie en zo nodig het eigen functioneren van de organisatie te corrigeren. Zorggroep Elde beschikt over een vertrouwenspersoon Integriteit. Een medewerker kan bij (een vermoeden van) misstand of onregelmatigheid waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is, dit melden. Op verzoek van de medewerker kan de vertrouwenspersoon Integriteit hem daarbij helpen. De medewerker kan een misstand ook melden bij de vertrouwenspersoon Integriteit.

Wat doen wij met de gegevens

Zorggroep Elde hecht veel waarde aan om eventuele klachten van medewerkers zo snel mogelijk op te lossen. Indien er toch een ongenoegen of klacht wordt uitgesproken, willen wij hiervan leren en zo nodig preventieve maatregelen nemen. De verzamelde gegevens worden besproken in de centrale commissie Arbo, Vitaliteit en Kwaliteit van werk, de Ondernemingsraad en op hoofdlijnen in de commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht.

Resultaten

Aantal meldingen bij vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen

Binnen Zorggroep Elde zijn er 2 vertrouwenspersonen actief, 1 man en 1 vrouw. Medewerkers kunnen hen direct en anoniem consulteren. De meldingen uit 2018 betreffen de volgende categorieën: 2 gevallen pesten, 4 gevallen privéomstandigheden en 1 geval bejegening. Uit de meldingen zijn geen officiële klachten naar voren gekomen. In alle MT’s is aandacht geweest voor veiligheid op de werkvloer, conform het advies van de vertrouwenspersonen.