Ongenoegens en klachten medewerkers

Bij een ongenoegen of klacht is het aan de medewerker om dit allereerst te bespreken met de persoon die direct bij de klacht betrokken is. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan de medewerker de klacht voorleggen bij een leidinggevende. Zorggroep Elde heeft twee vertrouwenspersonen. Ook op hen kan de medewerker een beroep doen als hij wil praten over zijn ongenoegen of klacht.

Klachtencommissie voor medewerkers

tekst volgt

Klokkenluidersregeling

Zoals is vastgelegd in de Zorgbrede Governancecode moet elke organisatie beschikken over een klokkenluidersregeling. Doel van een klokkenluidersregeling is om bij te dragen aan de verbetering en zo nodig correctie van het eigen functioneren van de organisatie.
In 2016 is er binnen Zorggroep Elde geen melding via de klokkenluidersregeling binnengekomen.