Leren van elkaar

Leren van elkaar

Lerend netwerk

Op de verschillende terreinen waarop Zorggroep Elde actief is deelt zij haar kennis, kunde en ervaringen graag met anderen en wil zij ook van andere organisaties leren. Zorggroep Elde maakt daarom deel uit van verschillende regionale en landelijke netwerken, zoals netwerk innovaties, netwerk calamiteitenonderzoek, netwerk kwaliteit, netwerk crisiscommunicatie, netwerk behandelafdelingen complex gedrag.

Leren van elkaar op gebied van innovaties

Met collega zorgaanbieders Stichting Maasduinen en De Schakelring werken we samen op het gebied van sociale en technologische innovaties. Er vindt uitwisseling van kennis en ervaring plaats over lopende of startende innovatieve projecten binnen één van de locaties. Gezamenlijk bepalen we bij welke locatie één reeds bestaande maar elders bedachte innovatie wordt ingevoerd. De ervaringen die daarmee worden opgedaan worden gedeeld. Voorbeelden zijn One pageprofile, inzet spraakherkenning, monitoren van medewerkers en klanttevredenheid. Zo blijven we voortdurend leren van elkaar. Daarnaast denken de drie zorgorganisaties nog na over geheel nieuwe en eigen innovaties. Vastgesteld is die minstens moet bijdragen aan één van de volgende thema’s:

  • arbeidsmarktproblematiek,
  • betaalbaarheid van de zorg
  • klantwaarden

Netwerk calamiteitenonderzoek

Zorggroep Elde neemt deel aan een netwerk met BrabantZorg, Laverhof, Vivent, Ouderenzorg Annenborch, ’T Heem, Schakelring en Van Neynsel. In dit netwerk is een samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen voor het uitwisselen van externe voorzitters bij een calamiteitenonderzoek. Een calamiteit is iedere niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt van de instelling heeft geleid. Wanneer een calamiteit zich voordoet in een verpleeghuisorganisatie moet er vanuit de wetgeving van de IGJ een externe voorzitter ingeschakeld worden. In het samenwerkingsverband wordt enerzijds gebruik gemaakt van elkaars deskundigheid en mogelijke voorzitters en anderzijds wordt er informatie gedeeld over de gang van zaken bij een calamiteitenonderzoek. Op deze manier worden kennis en ervaringen uitgewisseld om van elkaar te leren. Jaarlijks is er een evaluatie in het netwerk.

Netwerk kwaliteit

Zorggroep Elde is onderdeel van het lerend netwerk met RSZK, De Zorgboog en BrabantZorg. Het doel van dit lerend netwerk is informatie en kennis delen, met elkaar sparren en feedback geven over kwaliteitsbeleid, het kwaliteitsplan, het kwaliteitsvenster en het kwaliteitsverslag. In het netwerk nemen voornamelijk beleids-/kwaliteitsadviseurs deel om te leren van elkaar op het gebied van kwaliteit, maar ook communicatieadviseurs worden betrokken voor het opzetten van het kwaliteitsvenster. Dit netwerk komt 4x per jaar bij elkaar om kennis te delen.

NetwerkBehandelafdelingen complex gedrag

De Oleander van Zorggroep Elde is een speciale afdeling voor PG-bewoners met complex gedrag. Begonnen als een short stay afdeling met de focus op benadering/begeleiding, zijn er concrete plannen om te starten met een longstay afdeling.

Zorggroep Elde maakt deel uit van het landelijk netwerk Behandelafdelingen complex gedrag. Verbonden aan dit netwerk zijn onder meer collega VVT-instellingen, GGZ-instellingen en zorgkantoor. De aandacht van het netwerk richt zich op cliënten met dementie en/of psychiatrische gedragsstoornissen waarbij het gedrag als onvoorspelbaar en/of moeilijk beïnvloedbaar en hanteerbaar wordt ervaren of belastend of risicovol is voor de cliënt en mensen in zijn/haar omgeving. Doelstellingen van het netwerk zijn:

  • Uitwisselen van kennis en kunde en onderzoeken van mogelijke samenwerkingsvormen
  • Deelname aan wetenschappelijk onderzoek
  • Gezamenlijk opstellen van een landelijk zorgprogramma/zorgpad
  • Onderzoeken mogelijkheden voor een passende financiering

Een stuurgroep bewaakt planning en voortgang en onderhoudt contacten met derden.

Netwerk crisiscommunicatie

Om voorbereid te zijn om hoe te handelen bij een crisis houdt Zorggroep Elde eenmaal per jaar een crisisoefening. Om vooral ook te leren van andere organisaties is samenwerking gezocht met De Schakelring. Dit is qua cliëntenpopulatie en grootte een vergelijkbare zorgorganisatie in de regio. Met De Schakelring is regelmatig overleg over de crisisaanpak, zijn crisisplannen uitgewisseld en worden medewerkers over en weer betrokken bij crisisoefeningen.